UTK: Opłaty za dostęp do torów musza być skorygowane.

2011-09-24 12:34:08, komentarzy: 0

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał dzisiaj decyzję stwierdzającą naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe. Zarządca nieprawidłowo naliczał opłaty za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej oraz nierówno traktował przewoźników kolejowych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, aby do 31 października 2011 r. usunęła nieprawidłowości w systemie naliczania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Od zarządcy wymaga się m.in. zaktualizowania kategorii przypisanych liniom kolejowym, na których prowadzone są prace remontowe i modernizacyjne. Poziom kategorii przypisanej linii kolejowej decyduje o wysokości opłat pobieranych przez spółkę za korzystanie z torów.

PKP Polskie Linie Kolejowe powinny również wprowadzić jasne zasady przyznawania przewoźnikom rekompensat za wydłużony czas jazdy na remontowanych odcinkach. Dzień 31 października 2011, jako termin wykonania niezbędnych zmian, został określony w celu zapewnienia zarządcy czasu na wprowadzenie modyfikacji w systemach spółki. Wyznaczony termin uwzględnia również miesięczny okres, w którym zarządca rozlicza się z przewoźnikami z realizacji umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej. Przy jego określeniu Prezes UTK wziął pod uwagę, z jednej strony realną możliwość usunięcia podanych nieprawidłowości, z drugiej zaś pilną potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania transportu kolejowego i konieczność sprawnej ochrony interesów przewoźników kolejowych.

Ze względu na interes społeczny decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Jak wyjaśnia w uzasadnieniu Krzysztof Jaroszyński, prezes UTK, natychmiastowa realizacja decyzji przyczyni się do urealnienia sposobu naliczania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. W interesie społecznym jest także zmniejszenie nieuzasadnionych kosztów działalności gospodarczej prowadzonej przez przewoźników.

PKP PLK jako odbiorca decyzji, ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez UTK w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji.

 

Źródło:RK

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator stron internetowych - przetestuj