Propozycje nowelizacji kodeksu pracy

2013-03-30 11:43:11, komentarzy: 0

Zmiana zasad rozliczania czasu pracy

Okres rozliczeniowy czasu pracy ma wynosić 12 miesięcy, a nie jak dotychczas 6 miesięcy. Projekt popierają przedsiębiorcy, ich zdaniem dłuższe rozliczanie czasu pracy umożliwi dostosowanie rytmu pracy do zamówień rynkowych. Kiedy zamówień będzie mniej, możliwe będzie ograniczenie czasu pracy (a w przypadku stawek godzinowych - także wypłaty). Gdy nastąpi wzrost zamówień, będzie można zwiększyć obciążenie pracownika dodatkowąprace, a to obciążenie rozliczyć w okresie rocznym. Związkowcy rozwiązanie to krytykują - szczególnie obawiają się nadmiernego spiętrzenia prac w okresach sezonowych i niskich wypłat w okresie zastoju na rynku. Zdaniem pracodawców takie ryzyko istnieje, ale jest lepszym rozwiązaniem niż bezrobocie. Taki system rozliczania czasu pracy stosowano już w ramach tzw. ustawy antykryzysowej.

Likwidacja doby pracowniczej

Propozycja likwidacji pojęcia doby pracowniczej także wiąże się z rozliczaniem czasu pracy. Obecnie dobę definiuje się jako 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Jeśli jednego dnia pracownik zaczął pracę o godz. 9, a kolejnego dnia o godz. 7, to pracodawca musi potraktować normalną pracę pracownika jako pracę w godzinach nadliczbowych, gdyż od rozpoczęcia jednego dnia pracy do rozpoczęcia drugiego minęło mniej niż 24 godziny. Uznaje się wówczas, że jest to praca wykonywana ponad dobową normę czasu pracy i jest traktowana jako nadgodziny. Za likwidacją tego przepisu są pracodawcy.

 

Obniżenie stawek za nadgodziny 

W Polsce za godzinę pracy nadliczbowej w dni powszednie płaci się 50 proc. więcej niż normalnie, a w niedzielę i święta 100 proc. więcej. Pracodawcy chcą zmienić te stawki, podkreślając, że należą one do najwyższych w Europie. W Niemczech za godzinę pracy nadliczbowej w dni powszednie płaci się 25 proc. więcej niż normalnie, a w niedzielę i święta 50 proc. więcej. We Francji za pierwszą godzinę płaci się 25 proc. więcej, za każdą zaś następną 50 proc. więcej. We Włoszech stawki za nadgodziny są średnio o 30 proc. wyższe niż normalnie. Wielka Brytania nie ma jednolitych standardowych stawek za nadgodziny. Każdorazowo strony ustalają je w umowie o pracę. W Słowacji dodatki wynoszą 25 proc., a mogą być wyższe, gdy przewiduje to porozumienie partnerów społecznych. Zdaniem pracodawców zmniejszenie tych stawek podniosłoby konkurencyjność polskiej gospodarki. Ile miałyby wynosić polskie stawki? Zdaniem pracodawców powinno to być głównie ustalane w drodze zbiorowych układów pracy, czyli porozumień pracodawców ze związkami.

Likwidacja obowiązkowych badań lekarskich

Wprowadzenie tych zmian oznaczałoby rewolucję. Obecnie każdy pracownik rozpoczynający pracę musi przejść badania lekarskie, a później są one okresowo powtarzane. Tymczasem, jak twierdzą posłowie Ruchu Palikota, taki system nie jest niezbędny. Chcieliby, aby listę zawodów, w których badania są konieczne, ustalił minister zdrowia w porozumieniu z ministrem pracy. Wymóg poddania się stosownym badaniom będzie obejmował już tylko tych pracowników, których stan zdrowia w kontekście wykonywania danej pracy może spowodować bądź pogorszenie zdrowia, bądź zagrozić bezpieczeństwu innych osób, np. konsumentów. Jak posłowie uzasadniają swoją propozycję? Twierdzą, że koszty badania lekarskiego wahające się w granicach od 100 do 200 zł są dodatkowym, często zbędnym wydatkiem dla pracodawcy. Do tego pracodawca ponosi koszty przejazdów pracownika na te badania oraz koszty wynagrodzenia pracownika w czasie jego nieobecności spowodowanej wykonywaniem badań. Pracodawcy są za tym pomysłem. Podkreślają, że w ostatnich latach zmienił się sposób wykonywania pracy, większe znaczenie ma praca biurowa, a nie fizyczna, a przepisy dostosowane są do starych realiów pracy. Związkowcy są przeciw, podkreślając, że badania okresowe są dla wielu osób jedyną szansą na regularny kontakt z lekarzem.

Dłuższa opieka nad dziećmi 

To pomysł grupy posłów SLD. Chcieliby oni, aby pracownikowi wychowującemu dzieci do lat 14 przysługiwał dłuższy wymiar tzw. opieki. Obecnie, bez względu na liczbę dzieci, wynosi on 2 dni. Posłowie chcieliby wydłużyć ten czas do 3 dni przy dwójce dzieci oraz 4 dni przy trójce i większej liczbie dzieci. Do tego okres ten wydłużałby się o jeden dzień dla samotnych rodziców.

Wyższa płaca minimalna 

To sztandarowy plan "Solidarności". Związkowcy chcieliby, aby docelowo najniższa pensja stanowiła połowę średniego wynagrodzenia. Pracodawcy przekonują, że osoby zajmujące stanowiska opłacane minimalnie "nie zarobią" na swoje wypłaty, a firmy nie udźwigną dodatkowych kosztów. Zdaniem pracodawców zmiany w tym zakresie przyczynią się do wzrostu bezrobocia, szczególnie wśród młodych i niewykształconych pracowników. Związkowcy przekonują, że płaca minimalna powinna zapewniać pracownikowi możliwość godnego przeżycia. A obecne 1600 zł brutto nie daje takiej możliwości.

Czy jest szansa na nowe przepisy?

Proponowane nowelizacje - a powyżej wymieniłem zaledwie kilka najważniejszych - dotyczą różnych sfer funkcjonowania firm i działania kodeksu pracy. W sumie kolejne propozycje wydają się raczej załatwianiem bieżących problemów niż świadomą, kompleksową zmianą przepisów, którym przyświeca jakaś przewodnia, głębsza myśl.

Czy kompleksowa nowelizacja albo uchwalenie nowego kodeksu pracy jest możliwe? Takie zadanie nie byłoby łatwe, choć jest niewątpliwie niezbędne. Jednocześnie takiej zmianie powinno towarzyszyć kilka głównych kierunków myślenia.

1) ograniczenie absurdalnej liczby biurokratycznych obowiązków obciążających pracodawców i generujących zbędne koszty,
2) zróżnicowanie obowiązków i regulacji dotyczących najmniejszych firm, w porównaniu z największymi pracodawcami,
3) realne dostosowanie zasad związanych z rozliczaniem czasu pracy do wymogów konkurencji,
4) wzmocnienie ochrony ekonomicznych praw pracowników,
5) objęcie ochroną osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnych. 

Źródło:gazeta.pl

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator stron internetowych - przetestuj